Opstellen cashflowprognose en een sluitende begroting - Advieskantoor Aarnoudse

Een cashflowprognose zorgt voor overzicht, controle en de mogelijkheid tot bijsturing. Dat voorkomt dat je achteraf moet acteren en achter de feiten aanloopt.
De liquiditeitsbegroting

Maakt kasstromen inzichtelijk


Een cashflowprognose is feitelijk een voorspelling van het bedrag dat in de komende periode (maand/kwartaal/jaar) op de bankrekeningen van de onderneming staat. Een ondernemer heeft een bepaalde missie en visie, stelt zich meerdere doelen en maakt om deze te verwezenlijken allerlei plannen (bedrijfsplan, marketingplan etc.). Je bent continue bezig met de ontwikkeling van je bedrijf.
Het is dan belangrijk om ook stil te staan bij de impact van deze plannen op de financiële situatie van je bedrijf. Is er wel voldoende financiële ruimte om de plannen te realiseren? Blijft er na de gedane investeringen wel voldoende geld over om alle lasten te betalen? Of is het juist zo dat er onnodig veel financiële ruimte overblijft die beter benut kan worden door te investeren zodat er harder gegroeid kan worden?
Een goede cashflowprognose beantwoord deze vragen. Advieskantoor Aarnoudse assisteert je graag in het maken van een dergelijk financieel overzicht. We maken inzichtelijk welke voordelen een cashflowprognose biedt en hoe deze helpt de onderneming nog strakker aan te sturen.

De voordelen van een cashflowprognose

Cash is King is het gezegde en dat is niet voor niets. Een bedrijf kan een positieve kasstroom hebben op haar activiteiten maar als deze niet in lijn is met de uitgavemomenten, kun je in grote problemen komen. Je kunt dan zelf je leveranciers of misschien zelfs je personeel niet op tijd betalen, terwijl je weet dat je het geld theoretisch al verdient hebt en over niet al te lange tijd je kant op komt.
Een cashflowprognose zorgt voor overzicht, controle en de mogelijkheid tot bijsturing. Je kunt dan met deze prognose in de hand, van te voren met financiers en crediteuren afspraken maken over betalingen, factoring inzetten en dergelijke. Dat voorkomt dat je achteraf moet acteren en achter de feiten aanloopt. Ook een cashoverschot wordt tijdig in beeld gebracht. Dit geeft weer ruimte om op tijd investeringsbeslissingen te nemen en kansen te pakken die ander misschien te laat zijn.


Opstellen begroting

Geef vorm aan je financiële beleid

Een begroting bepaalt wat het ‘financiële beleid’ is in een bepaalde boekingsperiode. Deze bevat een schatting van welke kosten en welke inkomsten er zullen gaan plaatsvinden. Feitelijk is een begroting een voorspelling van hoe de resultatenrekening er zal uitzien aan het einde van de boekingsperiode. Het bevat dus een schatting van alle winst-/verliesrekeningen.

Omdat het maar eenmaal per jaar hoeft te gebeuren is dit voor de meeste ondernemers geen gesneden kost. Wij bieden de ondernemer hierbij graag de helpende hand en geven advies op basis van onze expertises en ervaring.

Zorgen voor een betrouwbare begroting

Met een begroting kunt je de uitgaven sturen maar dan moet de onderliggende informatie wel betrouwbaar zijn. Er moet een goede aansluiting zijn met afgelopen jaren, het huidige boekjaar moet goed ingeschat worden en de trendanalyse moet kloppen. Het is daarbij verstandig dat iedere afdeling binnen de organisatie input geeft over hun eigen subbegroting en of die in lijn ligt met de totale begroting. Op deze manier opgesteld krijgen we een complete en betrouwbaarder beeld.

Onderscheid tussen vaste en incidentele inkomsten

Bij begrote baten maken wij onderscheid tussen structurele en incidentele baten. Bepaalde inkomsten zoals die uit subsidies zijn minder zeker dan andere inkomsten zoals uit huur of abonnementen. We ondervangen dit door verschillende scenario’s op te stellen in de begroting waarbij we minder betrouwbare baten koppelen aan bepaalde -minder noodzakelijke- uitgaven. Deze uitgaven kunnen dan pas worden gedaan als de baten ook daadwerkelijk binnenkomen. Zo voorkomen we dat er uitgaven worden gedaan waar geen geld voor is.

Maak een koppeling met het jaarplan

Een goede begroting koppel je aan je jaarplan. Verder maken we ook een koppeling tussen de bedrijfsdoelen en de financiële prestaties. Op deze manier kunnen we achteraf ook ons daadwerkelijke succes meten. Koppel je ook je maatschappelijke doelen aan de financiële doelstellingen, dan kun je ook je MVO beleid concreet ‘afrekenen’.

Advieskantoor Aarnoudse helpt je bij het opstellen van cashflowprognoses en begroting of neemt het werk volledig uit handen. Wij zorgen voor inzicht waar je op kunt bouwen.


Meer dan cijfers alleen

Bedrijfsoptimalisatie

Je bedrijf financieel gezond maken en houden.

Analyse van de cijfers
Een grondige analyse van de cijfers brengt de mogelijkheden en potentie van de onderneming goed in beeld.

Optimaliseren van kasstromen
Waar zijn bezuinigingen mogelijk, waar kunnen marges omhoog, waarin moet je investeren.

Ruimte om te groeien
Een bedrijf dat financieel geoptimaliseerd is, krijgt ruimte om te groeien.

CONTACT OPNEMEN